Chúng tat sẽ xem xét các lựa chọn để khởi tạo sự hiện diện dịch vụ trong thế giới số: Đăng ký danh mục dịch vụ địa phương trên các search engine (local listings) Social media và video Websites và mobile apps.